Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
План видань Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова на 2008-2010 рiк

Метою діяльності Науково-ідеологічного центру імені Дмитра Донцова є вивчення та розвиток спадщини видатного українського мислителя, публіциста, літературного критика, культуролога, політичного діяча Дмитра Донцова та ідеології українського націоналізму. Окремими напрямками діяльності Центру є дослідження історії та теорії українського націоналістичого руху, вивчення досвіду світового націоналізму, право-консервативної ідеології та політичної практики, популяризація творів та ідей класиків українського націоналізму (Т.Шевченка, І.Франка, Лесю Українку, М.Міхновського, Є.Коновальця Ю.Вассияна, Д.Андрієвського, Р.Бжезького, Є.Маланюка, Ю.Липи, О.Ольжича, С.Ленкавського, С.Бандери, В.Горнового та ін.). На цьому ґрунті плануємо розвивати сучасну філософію національної ідеї, з її позицій давати оцінку політичним, суспільним та культурним явищам в Україні, тобто розвивати націоцентричну аналітику та національно-екзистенціальну методологію мислення, які вкрай потрібні в нашому потужно скосмополітизованому світі.

Виходячи із програмних засад Центру, враховуючи гостро-актуальну потребу у популяризації філософії української національної ідеї, ідеології українського націоналізму, націоцентричного с вітогляду, вбачаючи потребу в культивування засад і принципів національно-екзистенціального наукового, публіцистичного та художнього мислення, розуміючи потрібність протистояння антинаціональним, космополітичним тенденціям глобалізованої доби тощо, – вважаємо за потрібне поповнити культурно-інформаційний простір сучасної України низкою важливих видань, що мають прямий (явний) або опосередкований (прихований) стосунок до українського націоналізму та традиціоналізму, до сформування національної свідомості та світогляду українців на фундаментальних народорятівних ідеях та цінностях.

Частину тиражу кожного із видань планується безкоштовно передавати бібліотекам та школам материкової та діаспорної української громади. Також планується розміщати тексти видань на інтернет-ресурсах (зокрема, на сайті Центру) для загального ознайомлення.


Зараз Центр ініціював сім серій видань (спільно із Видавничою фірмою “Відродження”). Зокрема, у серії “Cogito: навчальна класика” видано книжку вибраних лекцій, нарисів і статей Миколи Зерова “Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка” (2007р.), а в серії “Український модерн” збірку вибраних творів християнської письменниці Наталени Королевої “Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas?” (2007р.). Іншими серіями Центру є наступні:І. “Вісниківська бібліотека”

У серії “Вісниківська бібліотека” планується видати різних авторів – письменників, критиків, ідеологів, публіцистів, істориків, – які співпрацювали із журналами “Літературно-науковий вісник” (1922-1932) і “Вісник” (1933-1939), що їх редагував Д.Донцов. Творчість цього середовища (вісниківці) вирізнялася особливою ідейністю, національною сконденсованістю, була пройнята духом традиціоналізму і героїзму. Зараз до видання у цій серії підготовлено наступні книжки.


Дмитро Донцов. Літературні есе. (До 125-річчя)

(обсяг понад 700 ст.)

Книжку склали есе і статті на літературну тематику класика українського націоналізму. Більшість з них ніколи не перевидавалася. Написані вони за період від 1910-х до 1960-х рр. Збірка складається з таких розділів: “Ранні статті” (до 1920 р.), “Есеїстка вісниківського періоду” (1920-30-ті рр.), “Поетка вогняних меж (Олена Теліга)” (1952), “Правда прадідів великих” і “Туга за героїчним” (есе повоєнного періоду), “Вибрані статті та есе 40-50-х рр.”.

Видання заповнить велику лакуну в історії розвитку естетики й теорії вісниківського (вольового) неоромантизму. Тут зібрані глибокі й експресивін портрети Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, В.Стефаника, М.Черемшини, М.Хвильового та ін.

У книжці вміщені детальні коментарі, післямова.


Дмитро Донцов. Незримі скрижалі Кобзаря.

Містика лицарства запорозького

(обсяг понад 300 ст.)

Це цілісне осмислення постаті і творчості Тараса Шевченка зроблене з позицій націоналізму. Книжка відзначається глибиною і різноманітністю суджень, спостережень і оцінок. Вона вирізняється глибоким і широким християнським контекстом при інтерпретації спадщини Шевченка. Праця ніколи не перевидавалася і водночас надзвичайно актуальна сучасного шевченкознавства та українознавства загалом як певний компендіум душі національного генія.

Книжка супроводжується передмовою і коментарями.


Європейський націоналізм. Історичні портрети. Збірник

(обсяг понад 700 ст.)

Збірник складається із невеликих брошур-портретів, написаних авторами, близькими до ж. “Вісник” протягом 1934-1939 рр., для “Книгозбірні “Вісника”. Сюди увійшли книжки Л.Мосендза “Штайн: ідея і характер”, М.Антонович “Йозеф Гермес – вістун німецької єности”, Д.Донцова “Даніел О’Коннел”, Д.Вернека (Д.Донцов) “Кардинал Месьє: оборонець народу”, В.Темляка (Д.Донцов) “Вогнистий хрест (Полковник Ля Рок)”, М.Антонович “Маршал “Вперед” (Блюхер: 1742-1819)”, Б.Горовича “Націоналізм в Бельгії. (Леон Деґрель)”, Р.Керче “Франко – вождь еспанців”, М.Островерхи “Кавур (Від П’ємонту до Італії)”, Ю.Русова “Саласар – реформатор Португалії”, Г.Ле Бона “Завдання проводу. Полібій. Колобіг державних форм”.

Ідея збірника: показати історію розвитку української історіософської та політологічної думки, подати зразки формування національних ідеологій різних європейських народів через призму життя і діяльності видатних особистостей.

Книжка супроводжується широкими коментарями і докладною передмовою


Дмитро Донцов. Завдання націоналізму: Збірник (До 125-річчя)

(обсяг бл. 500 ст.)

Збірник складають головні брошури, видані у серії “Книгозбірня “Вісника” протягом 1934-1935 рр., яку організував Донцов при своєму журналі, і кращі концептуальні праці Д.Донцова, які виходили окремими брошурами у 20-30-ті рр. Зокрема це праці: “Таємниця організації”, “Завдання нового покоління”, “Де шукати наших традицій”, “Партія чи орден”, “Об’єднання чи роз’єднання”, “Маса і провід”, “Кількість чи якість”, “Патріотизм”, “Політика принципіальні й опортуністична”, “Дурман соціалізму”, “Що таке інтернаціоналізм?”.

Саме таке поєднання маріалів дозволяє представити серцевину націоналістичної агітації та ідеології, те, що робить національне зростання вічним і несхибним.

Книжка супроводжується передмовою і коментарями.


Леонід Мосендз. Останній пророк. Роман.

(обсяг понад 500 ст.)

Це великий історіософський твір, в якому розповідається про особу Івана Хрестителя. Роман передусім спрямований на зображення історичної, духовної, ментальної і соціальної ситуації в Юдеї на межа І ст. до Р.Х. – І ст. по Р.Х., історичні реалії яскраві і промовисті. Головна проблематика: як зберігає себе нація в умовах імперської окупації? Де межі національного відступництва і зради? Що дає нації силу і вічність? Якими шляхами йдуть народи до визволення?


Улас Самчук. Кулак. Віднайдений рай. Роман. Новели.

(обсяг понад 600 ст.)

У збірці подано маловідомий ранній роман українського письменника-класика “Кулак” (1935), в якому яскраво описано міжвоєнну епоху, її настрої, національні та соціальні контрасти і проблеми. Головна ідея твору: як сформувати сильну особистість українця? Цим романом дуже захоплювалася національна героїня Олена Теліга, саме через те що в ньому осмислювалося, як українці мають стати нацією активною, бойовою, гордою і вільною духом. У ранніх новелах У.Самчука, явно написаних під впливом філософії націоналізму (письменник був учасником руху УВО-ОУН), виведено типи новітніх українців, часто з поламаною долею, але незламних духом. Ці короткі твори написані в імпульсивному, експресивному стилі, вони овіяні особливим настроєм романтичного героїзму.


Євген Маланюк. Статті. Есе. Щоденники.

(обсяг бл. 800-900 ст.)

До збірника увійшли статті й есе видатного українського поета, мислителя, культуролога і критика Євгена Маланюка (1897 – 1968), спадщина якого вважається найвагомішою в літературі української еміграції ХХ ст. Тут зібрані лише ті твори, які не були надруковані у його знаменитому двотомнику “Книга спостережень” (Торонто, 1962, 1966). Це унікальна добірка гострої публіцистики, культурологічних та естетико-літературних роздумів, політологічних та історіософських розважань. За оригінальністю і глибиною мислення Є.Маланюк займає чи не перше місце в українській культурі ХХ ст. Тому видання його призабутої спадщини буде мати всенаціональне значення. “Щоденники” Є.Маланюка представляють широку панораму ідей, оцінок, розважань щодо важливих проблем ХХ ст., мистецтва, національного буття, світових суперечностей, долі людини в історії.

Книжка супроводжується докладними передмовою і післямовою, широкими коментарями.


Євген Маланюк. Книга спостережень. Т. 1-2.

(обсяг кожного тому бл. 600 ст.)

Зібрані в двох книгах статті та есе виданого поета і мислителя, являють собою вершину української культурологічної, літературознавчої та історіософської есеїстки. В сучасній Україні були перевидані лише окремі есе з цієї збірки. Натомість цілісно “Книга спостережень” дає можливість осмислити непізнані грані національної культури, пізнати силу й закони творчості, зрозуміти механіку розвитку і занепаду національних ідентичностей, заглянути у скриті лабіринти національного буття і ментальності. За стилем – це вишуканість фрази, багатозначна парадоксальність образу, сталева різкість критичної думки.

Книжка супроводжується передмовою і коментарями.


Юрій Липа. Бій за українську літературу

(обсяг бл. 400 ст.)

Це збірка глибоких і блискучих есе про літературу, мистецьку творчість, дух і душу культури, проблеми національного буття. Ю.Липа (1900-1944) належить до найоригінальніших український мислителів і письменників. Він був закатований більшовиками за участь в УПА. Пропонована книжка була найпомітнішим, вибуховим явищем в західноукраїнській та еміграційній літературі міжвоєнної доби (вийшла у 1935 р.). Це була інтелектуальна спроба раз і назавжди вирвати українську літературу із “просвітянщини” і “хуторянства, надати їй всеєвропейського звучання.

Збірка буде доповнена недрукованими статтями Ю.Липи з різних журналів 20-40-х рр.

Книжка супроводжується передмовою і коментарями.


Юліан Вассиян. Степовий сфінкс. Вибрані есе

(обсяг бл. 400 ст.)

Ф ілософська і культурологічна спадщина Ю.Вассияна (1894 – 1953) належить до непроминальних явищ української думки. Автор – голосний ідеолог ОУН, блискучий аналітик, майстер етнопсихологічних спостережень та цивілізаційної широти узагальнень. Його праці відкривають одвічні проблеми українства: малоросійську роздвоєність, між цивілізаційну розбалансованість, ментальну інертність. Водночас вони сповнені великої сили духу і віри у незнищенність української душі, культури, у творчий потенціал ново розбудженого народу.

Книжка супроводжується передмовою і коментарями.ІІ. “Духовна історія”

У серій “Духовна історія” передбачається випуск книжок, що представляють наше минуле як своєрідну духовну цивілізацію, інтерпретують складні моменти метального, релігійного, культурного, інтелектуального аспектів буття нації.

Микола Шлемкевич. Філософія. Проблема української інтелігенції. Галичанство.

(обсяг бл. 400 ст.)

Три найкращі праці видатного українського публіциста, філософа та культуролога, спрямовані на осмислення важливих тем національної культури та ідеології. Ці твори характеризуються логічністю викладу, багатогранністю насвітлення проблеми, цікавим фактажем і вмінням робити несподівані публіцистично-гострі і корисні висновки.

Книжка супроводжується передмовою і коментарями.

Григір Лужницький. Українська Церква між Сходом і Заходом

(обсяг бл. 800 ст.)

Монографія знаного українського письменника, критика і культуролога належить до найкращих досліджень української Церковної історії. Написана в доступній формі, з оригінальними та цікавими культурологічними і філософськими узагальненнями. Ця книга може стати справжнім інтелектуальним бестселером сьогодення.

Книжка супроводжується передмовою і коментарями.

Періодичний збірник наукових праць

Актуальні питання україноюдаїки”

(обсяг бл. 250 ст.)

Збірник покликаний популяризувати нову комплексну гуманітарну науку україноюдаїку, методологічною основою якої стали значною мірою єврейська та українська філософії національної ідеї. До матеріалів першого випуску збірника входять матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Читання з україноюдаїки – 2008: Актуальні питання україноюдаїки”, присвяченої пам’яті відомого українського вченого Мартена Феллера. Основні тематичні напрями збірника: 1.Життя і творчість Мартена Феллера; 2. Теоретико-методологічні питання україноюдаїки; 3. Практика україноюдаїки: лінгвістичні, літературознавчі, історичні, культурологічні, фольклористичні, філософські, політологічні аспекти; 4. Перспективи україноюдаїки як науки.

Ці і подібні проблеми планується аналізувати постійно і збірники з цією назвою планується видавати постійно.

ІІІ. “Актуальність націоналізму”

У серії “Актуальність націоналізму” планується видання книжок та збірників, що мають прямий стосунок до осмислення та актуалізації спадщини українського націоналізму в широкому культурологічному контексті: від історії та націології до політології та літературознавства.

Періодичний з бірник наукових і публіцистичних праць

Актуальні питання націоналізму”

(обсяг бл. 100 ст.)

Концепція збірника: систематизувати практичну проблематику і теоретичні напрацювання учасників сучасного націоналістичного руху, які працюють в регіонах на обласному і районному рівнях; проаналізувати проблематику політичного життя в суспільній гущі, в низах, насвітлити її соціальні, ментальні, ідейно-ціннісні, моральні та етнічні аспекти ; випрацювання теоретико-практичних механізмів формування національної громади. Головні тематичні блоки:

1.   Чинники організованої та ефективної політичної дії знизу, на регіональних рівнях і провінційних контекстах.

2.   Економічний хаос, плутократія і актуальні завдання нації.

3.   Морально-духовна та ідейно-громадянська деградація суспільства і проблеми політичної організації громади.

4.   Націоналізм у спектрі інших ідеологій і течій: взаємостосунки, подібність і відмінність завдань, загрози асиміляцій та опортунізмів, проблема загальної профанації принципів (теж-націоналізм).

5.   Питання загальної еволюції українського соціуму.

6.   Тотальна лібералізація і капіталізація суспільства: чим це загрожує?

7.   Актуальні загрози українській ідентичності: їхнє багатоманіття, прихованість, типологія у світовому контексті.

Ці і подібні проблеми планується аналізувати постійно і збірники з цією назвою планується видавати постійно.

Український націоналізм: історія та ідеї”

Збірник наукових праць та інтерпретацій

(обсяг бл. 500 ст.)

Концепція: поєднати суто історичні матеріали (дослідження, публікації, фактографію) із ідеологічними, методологічними екскурсами в історію та філософію націоналізму. Головні розділи:

І. Політична історія ОУН.

ІІ. Історія бойових дій УПА і політична ситуація в Західній Україні.

ІІІ. Розвиток ідеології націоналізму.

І V. Програмні документи ОУН.

V . Класики українського націоналізму.

V І. Історія та теорія націоналістичної пропаганди.

V ІІ. Націоналістична геополітика. ОУН в міжнародних контекстах.

V ІІІ. Культурні аспекти націоналізму.

IX . Визначні постаті ОУН і УПА.

X . Історіософія та методологія вивчення націоналізму.

X І. Бібліографія націоналістичної літератури.

Збірник планується зробити періодичним.

Олег Баган. Українська Понтида. Геополітичні виміри

сучасної України. Видання друге

(обсяг бл. 250 ст.)

Збірка нарисів про геополітичне становище і перспективи сучасної України. Головні теми та ідеї книжки: Україна – цивілізаційний і духовний центр слов’янського світу, і вирішальний фактор зміцнення Середньої Європи; теоретичне заперечення російських імперських концепцій євразійства; обґрунтування концепції зближення країн Причорномор’я як вирішальної інтенції у плані зміцнення Європи і протистояння російським імперсько-деструктивним планам; регіональна політика в Україні; роль України у міжконтинентальних і між цивілізаційних процесах.

Олег Баган. Естетика і поети ка вісниківського неоромантизму

(обсяг бл. 200 ст.)

Системний аналіз культурологічного і літературознавчого змісту явища вісниківського неоромантизму як цілісної концепції націоналізму в культурі й естетиці. Протиставленість демоліберальним фальсифікаторським підходам і теоріям, які зумисне або не бачити цього явища, або фрагментизувати, хаотизувати і спрофанувати його естетику та ідеї. Книжка дає можливість зрозуміти націобдівну наступальну сутність естетичних теорії Донцов, Маланюка, Липи, Ольжича та ін. Сумарно монографія є антитезою до постмодерністських, антинаціональних теорій вельми поширених в сучасному літературознавстві.

Вісниківство і національно-екзистенціальна методологія”.

Збірник наукових праць

(обсяг бл. 35 0 ст.)

Метою збірника є висвітлення основних проблемних моментів неоромантичної (вісниківської) ідейно-естетичної традиції в контексті розроблюваної відомим українським вченим Василем Іванишиним національно-екзистенціальної методології гуманітарного мислення. Основні тематичні напрямки конференції:

1.   Міжвоєнна доба як особливий культурний та ідейно-естетичний феномен: українська специфіка.

2.   Зародження вісниківства і його поліваріантні впливи на літературу і культуру.

3.   Ідейно-стильове вираження націоцентричності у творчих досвідах окремих вісниківців.

4.   Теоретичні питання національно-екзистенціальної методології літературознавчої інтерпретації.

5.   Органічна пов’язаність націоекзистенціального мислення із вісниківською філософією творчості.

6.   Вісниківський метадискурс і проблема розбудови українського націоцентричного літературознавства.

7.   Проблеми висвітлення вісниківства в історико-літературних працях: від інтерпретації до аберації.

8.   Актуалізація вісниківських ідей у творчості українських письменників ХХ ст.

Ці і подібні проблеми планується аналізувати постійно і збірники планується видавати постійно.

Петро Іванишин. Спосіб розуміння:

національний сенс екзистенціалів у поезії

Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко

(діахронія української літературної герменевтики)

(обсяг бл. 600 ст.)

Монографію присвячено окресленню сутнісних рис та простеженню діахронії української літературної герменевтики на базі вивчення художньої практики витлумачення національного сенсу модусів людського існування в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко. У роботі на основі поетичної спадщини всіх трьох авторів вперше в українському літературознавстві на когерентному та смисловому рівнях вивчено специфіку розвитку українського художньо-герменевтичного мислення як глибинно національного буттєво-історичного розуміння. Заглиблення в історико-літературні досвіди концептуальних письменників-класиків дозволило виявити та теоретично окреслити іманентний українському буттю національно-екзистенціальний тип тезаурусу, базований на українській національній ідеї. Робота протистоїть різноманітним сучасним спробам з боку космополітичних дослідників фальшувати, девальвувати творчість Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко.

IV . “Постаті ХХ ст.”

У серії “Постаті ХХ ст.” планується видавати твори знакових постатей ХХ ст., які або самі були націоналістами, або максимально наближались до нього, проте не входили в число вісниківців. Ключовим критерієм відбору є утвердження у їхній спадщині (філософській, політологічній, художній та ін.) національної ідеї.

Петро Скунць. На границі епох. Поема

(обсяг бл. 300 ст.)

Яскрава літературна, публіцистична, наукова і критична спадщина закарпатського поета Петра Скунця (1942-2007) має загальнонаціональне значення. Особливе місце у його поезії займає лірична поема “На границі епох”, перший варіант якої вийшов у 1968 році і буквально потряс покоління шістдесятників своєю сміливістю та національною актуальністю. Планується подати усі три редакції поеми (1968, 1979 і 2000 років) із відповідними коментарями та докладною передмовою, яка окреслює постать П.Скунця, неперебутні грані його творчої особистості, а також з’ясовує специфіку художнього вираження української ідеї та способів її приховування у цьому яскравому творі.

Василь Іванишин. Державність нації. Збірник праць

(обсяг бл. 700 ст.)

Державність нації” – збірник різнотемних праць відомого українського філософа, вченого, політолога, критика, Провідника Всеукраїнської організації „Тризуб” імені Степана Бандери полковника Василя Іванишина (1944-2007), присвячених проблемам українського національного відродження і державотворення. У них автор розкриває й обґрунтовує конструктивно-творчу суть і безальтернативність українського націоналізму як основи українського національного мислення і діяння, життєву необхідність реалізації української національної ідеї – ідеї державного самоутвердження української нації через створення української національної держави із всеохопною системою українського національного народовладдя.

Видання розраховане передусім на тих національно пробуджених і політично активних читачів, яких турбує стан української нації і доля України.

Книжка супроводжується передмовою і списком вибраних праць В.Іванишина.

Мартін Гайдеґґер. Вибрані твори.

(обсяг бл. 40 0 ст.)

Вибрані твори найбільшого німецького філософа ХХ ст. Мартіна Гайдеґґера включають в себе не перекладені в Україні праці періоду 1944-1945 років. Планується показати глибину фундаментально-онтологічного мислення німецького мислителя, ефективність та актуальність його міркувань, суголосність із ними ідей українській національно-екзистенціальній традиції, зокрема філософії українського націоналізму. Не випадково М.Гайдеґґера за глибину національно-буттєвої думки окреслювали як “етноцентриста” та переслідували деякі ліберальні та марксистські вчені на Заході.

Книжка супроводжується передмовою, в якій докладно з’ясовується специфіка життя на глибина творчої масштабності німецького генія.

V . “Золота Франкіана”

Іван Франко. Молода Україна (1910р.)

(обсяг бл. 1 00 ст.)

Збірка статей про формування української модерної національної самосвідомості. Ця книжка була етапною у творчій та ідейній біографії Франка, вона довго замовчувалась у радянському франкознавстві. Статті з “Молодої України” – гострі, багато проблемні, концептуальні – цілісно до сьогодні не перевидавалися.

Іван Франко. Студії над українськими народними піснями

(обсяг бл. 700 ст.)

Це одна з найфундаментальніших праць загалом в українській фольклористиці. Вона складається зі статей, присвячених різного типу народним пісням – ліричним, баладним, історичним та ін. Охоплює переважно фольклор Х VI – XVIII ст. Робота відзначається особливою докладністю, великими цитуваннями (сама по собі вона становить велику збірку народних пісень), строгим академізмом і водночас популярним аналізом історичного контексту.

Іван Франко. Новели та оповідання

(обсяг бл. 400 ст.)

Добірка найкра щих новел та оповідань І.Франка, які відносно не часто передруковувалися в головних виданнях його творів. Саме в жанрі малої прози, за зізнанням самого автора, найповніше реалізувався його письменницький талант. Тому книжка могла б стати популярною через художнє значення і цікавість тематики. Видання доповнюється серією передмов до збірок оповідань, в яких автор цікаво описує свою творчу долю.

Іван Франко. Н арис історії українсько-руської літератури до 1890р.

(обсяг бл. 400 ст.)

Це одна з най цілісніших і цікаво написаних праць про українську літературу. Вона містить велику кількість важливих спостережень, маловідомих фактів, історичних та літературознавчих нюансів. Видання могло б стати своєрідним додатковим посібником для вивчення історії української літератури в школі.

Іван Франко й англійська література

(обсяг бл. 4 00 ст.)

Мета кни жки – показати інтеркультурне значення творчості І.Фанка. Збірка складається з 12 статей про В.Шекспіра, які заклали у свій час основи української шекспіріани. Другу частину складають статті про інших англійських письменників. Третя частина: переклади англійських авторів.

Іван Франко. Статті про слов’янські літератури. Переклади

(обсяг бл. 400 ст.)

Мета книжки – показати роль Франко в розвитку міжслов’янських культурних зв’язків, в осмисленні і вивченні ним передусім польської і чеської літератур. У розділі “Переклади” можна подати переклад “Краледвірського рукопису”, поезій К.Гавлічка-Боровського, А.Міцкевича та ін.

Іван Франко. Данте Аліг’єрі. Характеристика Середніх віків.

Життя поета і вибір його поезії

(обсяг бл. 400 ст.)

Це цілісна це цілісна книжка про життя й епоху Данте. Містить ґрунтовний аналіз історичного контексту творчості Данте, культури Середньовіччя. Тут подані вибіркові переклади із його лірики і фрагменти перекладів трьох частин “Божественної комедії” з коментарями.(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4