Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Всеукраїнська науково-практична конференція – ІІІ-ті Донцовські читання

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Центр українознавства філософського факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова

Запорізький національний університет

Донецький юридичний інститут МВС України


Інформаційний лист №1


24-25 травня 2013 року на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція – ІІІ-ті Донцовські читання –
« Дмитро Донцов: постать на тлі епохи »


Проблематика конференції:

  1. Історичні виміри життя і творчості Дмитра Донцова
  2. Роль Д. Донцова в українському націєтворенні
  3. Ідеологія Дмитра Донцова та українська національна ідея
  4. Проблеми українського державотворення в добу Д. Донцова і в сучасних реаліях
  5. Д. Донцов як публіцист та літературний критик в культурологічному контексті ХХ століття
  6. Аксіологічні засади та виховні ідеали українського націоналізму

Проведення круглого столу:

Слово і дух Дмитра Донцова: етнокультурний дискурс

Для участі у конференції потрібно до 10 травня 2013 р. надіслати електронною поштою заявку та відредагований текст доповіді обсягом 10-12 сторінок. Вартість 1 сторінки - 20 гривень. Публікації докторів наук без співавторів безкоштовні. Запрошення на конференцію й додаткова інформація будуть надіслані після отримання заявки, матеріалів доповідей і копій квитанцій поштових переказів.

Доповіді будуть надруковані до 1 липня 2013 р. у виданні “Українознавчий альманах“, визнаному ВАК України фаховим виданням у галузі політичних, філософських, історичних та філологічних наук.

Учасники конференції сплачують оргвнесок у сумі 100 грн., куди входить програмне, інформаційне та екскурсійне забезпечення з виїздом на Азовське море. Проживання в гуртожитку університету– безкоштовне, проїзд у Мелітополь учасникам не оплачується.

Кошти за публікацію надсилати за адресою: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького,

Код ОКПО 02125237, Роз/рах. 31256272210154, Банк ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015. Оплата за публікацію матеріалів «Донцовських читань», ПІБ, сума.

Матеріали та копію квитанції надсилати на електронну адресу: taravskaya@mail.ru

Телефони для довідок: 096-928-54-53 Гудзь Віктор Васильович, 067-528-80-44 Таравська Яна Володимирівна

Оргкомітет конференціїВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали мають містити обов’язкові наукові рубрики за вимогами ВАК України (постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв'язок із науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень з проблеми, мета статті, наукові результати, висновки та перспективи подальших досліджень).

Статті подаються в програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір для основного тексту – 14, міжрядковий інтервал –1,5, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см) у форматі doc. без переносів у словах.

- для заголовку, підзаголовків статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі,

- для УДК, авторів, виносок, покликань, підписів, для анотацій, ключових слів: Times New Roman – 10 пт.

Обсяг статті: 10-12 сторінок.

Друкарські погодження та стилі

УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм. ЗАГОЛОВОК СТАТТІ набирається у наступному за УДК рядку й вирівнюється посередині. Потім указують: прізвище, ініціали автора, його посаду, науковий ступінь, звання, нижче – місце роботи (курсивом). Далі розташовуються анотації з ключовими словами (українською, російською, англійською мовами). Анотації російською та англійською мовами починаються з прізвища, ініціалів автора, далі – назва статті, місце роботи або навчання.

Покликання в тексті здійснюються за таким зразком: [1, с.76]. Джерела в списку літератури, який подається в кінці публікації в алфавітному порядку, оформляються відповідно до вимог державного стандарту:

ЛІТЕРАТУРА

1. Бацевич Ф.С. Когнітивне і вербальне в процесах вербалізації / Ф.С. Бацевич // Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 30-36.

2. Лісна М.І. Українська перекладна лексикографія: проблема безеквівалентності (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова» / М.І. Лісна. – Харків, 2011. – 18 с.

Стилістичні погодження

Необхідно дотримуватися правил про мінімальні зміни в шрифтовому та стильовому оформленні сторінки для того, щоб максимально уникнути різнорідності макета й зберегти єдиний стиль журналу.

Заявка на участь у конференції та відредагований текст доповіді надсилаються у двох файлах:

- перший (Роєнко.doc) – із текстами статті й анотацій з ключовими словами,

- другий (Роєнко.dani) – із відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові; посада; вчене звання, науковий ступінь; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; домашня адреса; номери контактних телефонів).Зразок оформлення початку статті:

УДК …………….

ТЕЛЕОЛОГІЧНО ОБУМОВЛЕНА СЕМІОТИЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЦІЛЬНОСТІ УНІВЕРСУМУ

Шевченко О.І., канд. філол. н., доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

У статті обґрунтовуються теоретичні засади дослідження телеологічно обумовлених складових смислу сучасного англомовного публіцистичного дискурсу.

Ключові слова: телеологія, мотив, дискурс, текст, інтенція, смисл, семіозис, дійсність, універсум.

Шевченко А.И. ТЕЛЕОЛОГИЧНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ СЕМИОТИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЦЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСУМА / Мелитопольский государственный педагогический университет им. Б. Хмельницкого, Украина

В статье рассматриваются теоретические основы исследования телеологично обусловленных компонентов смысла современного англоязычного публицистического дискурса.

Ключевые слова: телеология, мотив, дискурс, текст, интенция, смысл, семиозис, действительность, универсум.

Shevchenko O.I. TELEOLOGICALLY DETERMINED SEMIOTISATION OF REALITI AS THE REFLECTION OF THE UNIVERSUM / Bohdan Khmelnytskyi Melitopol State Pedagogical University,Ukraine

The article deals with the theoretical bases of analysis of teleologically related components of sense in modern English publicistic discourse.

Key words: teleology, motive, discourse, text, intention, sense, semiosis, reality, unisversum.

Основний текст...

Тексти статей мають бути вичитані й відредаговані автором!

Статті, які не відповідають редакційним вимогам, відхилятимуться.ЗАЯВКА
на участь у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ – ІІІ-ТІ ДОНЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ –
«ДМИТРО ДОНЦОВ: ПОСТАТЬ НА ТЛІ ЕПОХИ»
(24–25 травня 2013 року)

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи

Посада

Учене звання

Науковий ступінь

Назва статті

Форма участі (підкреслити) : виступ із доповіддю, публікація статті

Адреса (з індексом, служб.)

Адреса (з індексом, дом.)

E-mail

Телефони

Дата приїзду

Необхідність у житлі (підкреслити): не потребую, готель, гуртожиток

Дата від’їзду(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4