Головна         Про центр         Контакти


 
Події та коментарі

Хроніка діяльності центру

Видання центру

Твори Дмитра Донцова

Д.Донцов: постать та інтерпретації

Традиція Вісниківства

Ідея націоналізму: основи та філософія

Український націоналістичний рух: історія та історіософія

Націоналізм у світі

Актуальні проблеми націоналізму: націоцентрична аналітика

Християнство і націоналізм

Меч духовний: полеміка

Мовами світу

Архів статей

Архів відео
Спадок майстра

У престижному київському видавництві „Академія” побачив світ навчальний посібник доцента кафедри теорії та історії української літератури нашого університету, нині покійного, Василя Іванишина „Нариси з теорії літератури”. Це остання велика робота знаного вченого і публіциста, яка, на жаль, залишилася незакінченою, і тому, власне, книжка отримала назву „Нариси”. Однак навіть у такому вигляді праця являє собою вартісну наукову цілісність, структурно розлога, сповнена великого масиву теоретичної інформації.

Книжка складається із 6-ти великих розділів, у яких виділені по десяткові підрозділів: 1.«Літературознавство як філологічна наука»; 2.«Історіографія літературознавства»; 3. «Література як вид мистецтва»; 4.«Літературний твір як естетично-інтенціональна система»; 5. «Літературний процес і його основні закономірності»; 6.«Генерики і генологія літератури». Видання доповнене „Термінологічним словником ”.

Справді, перечитуючи цю лаконічну і містку книжку, можна пошкодувати, що Автор, упродовж багатьох років активно працюючи як політолог, замало уваги приділяв теорії літератури, своєму великому інтелектуальному захопленню. Ще в радянські роки Василь Іванишин регулярно виступав як літературний критик, демонструючи свій талант цікавого інтерпретатора літератури, фахового аналітика її поетикальних аспектів. У новому посібнику сила цього таланту виявлена в усій повноті: уся книжка пройнята цілісною світоглядною концепцією, вражає системністю мислення, глибиною осмислення і переосмислення літературних явищ. Водночас книжка написана прозоро, дивує стильовою і логічною ясністю, вмотивованістю тез і висновків. Важливо, що Автор не пішов за інтелектуально-теоретичними трафаретами, що з’явилися в сучасному літературознавстві під впливом західного дискурсу науки, а зумів вибудувати власну систему інтерпретації, базовану на принципах класичного літературознавства, на головних ідеях духовно-історичної школи і його власної національно-екзистенціальної методології.

Праця В. Іванишина має й потужну пропедевтичність, тобто є зручною, зрозумілою і повчальною саме для студентської читацької аудиторії, для літературознавців-початківців. З огляду на це і на той великий позитивний духовний заряд, який уклав у свою книжку Автор, можемо сподіватися,що вона принесе багато користі сучасній українській науковій молоді. Без сумніву, з появою посібника В. Іванишина кафедра теорії та історії української літератури Дрогобицького педуніверситету, враховуючи й інші її теперішні здобутки, останні теоретичні праці і виступи З.Гузара, І. Набитовича, П.Іванишина, О.Багана, вирізняється на науковій карті України як самодостатній науковий центр, осередок зі своєю методологією, зі своїм оригінальним баченням перспектив літературознавчих досліджень, зі своїми ідеями, теоретичними акцентами і концептуальними виданнями.

Олег Баган ,
доцент кафедри теорії та історії
української літератури(1883 – 1973)

Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова
Роwеrеd bу Аgеd Prоgrаmmеr SіMаn СMS 1.4